Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2024

Hạ chuẩn bảo mật để truy cập vào trang cấu hình internet modem

Truy cập vào cấu hình modem cũ thường hay gặp vấn đề liên quan đến SSL (TLS) nên không truy cập vào trang cấu hình được. Thường gặp là các thông báo kiểu như sau đây khi truy cập vào IP cấu hình modem: Nguyên nhân là do modem sử dụng ssl version thấp, còn trình duyệt thì không chấp nhận các version ssl thấp nữa. Nên không mở lên được. Giải pháp đơn giản nhất là hạ giới hạn vesion ssl được chấp nhận trên trình duyệt. Thực hiện như sau: 1. Trên trình duyệt (Ở đây sẽ sử dụng Firefox), gõ vào: about:config 2. Tại ô filter gõ vào  TLS . Sẽ lọc ra được nhiều kết quả, chọn mục  security.tls.version.min 3. Sửa giá trị tại field trên thành 1, ứng với TLS version thấp nhất = version SSL trên modem.

How can we setup email with google workspace

How to active email in Google Workspace Step #1: Login DNS Management Website Go to the section where you can update your domain's MX records. It might be called something like: DNS Settings or DNS Management Mail Settings Advanced Settings Step #2: Add the Google MX records MX Record Priority 1:  @  SMTP.GOOGLE.COM Google will check your MX Records: And then you will recive the notification like this: After that, you can create another email as you want:

How can we export a list of IIS websites to a text file or spreadsheet

 Here's how we can export list of IIS websites by AppCmd: #1: By AppCmd 1. Open Run box by Win + R 2. Type cmd 3. In command prompt windows, type: %windir%\system32\inetsrv\appcmd list site > c:\websites.txt 4. The target file is a structured file, not a simple list. We can import file to spreadsheet like Excel by these steps: Click here #2: By Windows PowerShell: Get-WebSite | Export-Csv -Path e:\temp\Websites.csv