Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2021

Windows Server - Cấu hình port

Windows Server - Cấu hình port A. Sử dụng Windows firewall with advanced security A.1. Mở port cho bên ngoài truy cập vào: - Mở Windows firewall with advanced security - Vào Inbound Rules - Cấu hình các port cần mở, như hình dưới là các port để kết nối FTP: - Cấu hình mở cho tất cả hay mở cho 1 số IP trong mục Remote IP address : B. Sử dụng Symantec Endpoint Protection B.1. Mở port cho bên ngoài truy cập vào: - Vào Network threat protection > Configure firewall rules.. - Cấu hình mở port cho bên ngoài connect FTP vào: Phần traffic direction có thể chuyển đổi thành chỉ Incoming thôi cũng được. Phần bổ sung kiến thức: i. Các port thông dụng trên Windows server: i.i. Web: 80 i.ii. Remote Desktop (RDP):  3389 (TCP, UDP) i.iii. FTP: 20, 21 (Nếu sử dụng FileZilla FTP Server thì có thể có các range port mặc định sau: 20, 21, 60000-65535 ) (Xem thêm tại:  https://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration ) i.iv. SQL Server:   - TCP: 1433 , 4022, 135, 1434  - UDP: 1434 (Xem thêm tại: