Chuyển đến nội dung chính

Cấu hình SSL miễn phí cho website của bạn

Cấu hình SSL với CloudFlare

Với CloudFlare SSL bạn có thể chọn nhiều gói SSL khác nhau với mức giá từ 0 (đây là là 1 điều hết sức thú vị). Trên cloudflare có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, nhưng KHÔNG CÓ TIẾNG VIỆT.

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên CloudFlare (cloudflare.com)

Bước 2: Đăng nhập vào cloudflare.com

Bước 3: Thêm website (tên miền) cần cấu hình SSL

Bước 3: Chuyển đổi NS về cloudflare

Bước 3: Cấu hình 1 số tùy chọn với gói SSL free của cloudflare


Phần bổ sung kiến thức:

i. NS (Name Server) và thay đổi NS cho 1 tên miền

NS là server có nhiệm vụ đổi tên miền thành địa chỉ IP.

Khi gõ tên miền hay click vào 1 đường dẫn (link) trên trình duyệt web, tên miền hay đường dẫn trên sẽ được gửi đến NS của tên miền và từ đó được chuyển hướng đến đúng địa chỉ IP đã được khai báo trên NS.

Những khai báo điều hướng trên NS gọi là các record

Ví dụ về các record được khai báo trong DNS

Người ta thường gọi chung hệ thống quản lý phân giải tên miền (bao gồm các NS) được gọi là DNS (Domain Name System - Hệ thống phân giải tên miền).

Một tên miền khi được khai báo NS tại đâu thì sẽ có DNS tương ứng tại đó. Và có thể thay đổi NS tùy theo nhu cầu, mục đích sử dụng.

VD: Như khi bạn mua tên miền tại tenten.vn thì mặc định bạn sẽ sử dụng các NS của tenten.vn. Nhưng nếu không muốn sử dụng NS của tenten.vn thì bạn có thể chuyển sang sử dụng NS tại nơi khác (Như trong bài bên trên ta sẽ chuyển NS về cloudflare.com)

Khi bạn mua 1 tên miền thì thông thường phần quản lý NS, DNS sẽ được cung cấp kèm theo cho các bạn. Còn nếu không tìm thấy thì hãy liên hệ với nhà cung cấp khi có nhu cầu thay đổi các record trên DNS hay đổi NS.


ii. Chi tiết về yêu cầu thay đổi NS của cloudflare để các bạn tham khảo:


Trong hình trên có thể thấy cụ thể thông tin về NS:

- Các NS đang được sử dụng hiện tại: ns-a1.tenten.vn, ns-a2.tenten.vn, ns-a3.tenten.vn

- Các NS cần chuyển đổi về: beth.ns.cloudflare.com, lakas.ns.cloudflare.com


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Windows Server - Khắc phục lỗi Windows Server 2016/2019/2022 tự shutdown sau khi hết hạn trial

Khắc phục Windows Server tự shutdown sau khi hết hạn trial Sau khi thời gian trial của Windows Server 2016/2019/2022 hết thời gian trial, Windows sẽ tự shutdown. Có thể xem trong Event Viewer > Windows Logs > System: Để tăng thời gian trial, có thể thực hiện theo các bước sau:  Mở Windows PowerShell B1:  > slmgr -dlv B2: > slmgr -rearm B3:  Restart Windows B4:  > slmgr -dli

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h