Chuyển đến nội dung chính

Cấu hình SSL miễn phí cho website của bạn

Cấu hình SSL với CloudFlare

Với CloudFlare SSL bạn có thể chọn nhiều gói SSL khác nhau với mức giá từ 0 (đây là là 1 điều hết sức thú vị). Trên cloudflare có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, nhưng KHÔNG CÓ TIẾNG VIỆT.

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên CloudFlare (cloudflare.com)

Bước 2: Đăng nhập vào cloudflare.com

Bước 3: Thêm website (tên miền) cần cấu hình SSL

Bước 3: Chuyển đổi NS về cloudflare

Bước 3: Cấu hình 1 số tùy chọn với gói SSL free của cloudflare


Phần bổ sung kiến thức:

i. NS (Name Server) và thay đổi NS cho 1 tên miền

NS là server có nhiệm vụ đổi tên miền thành địa chỉ IP.

Khi gõ tên miền hay click vào 1 đường dẫn (link) trên trình duyệt web, tên miền hay đường dẫn trên sẽ được gửi đến NS của tên miền và từ đó được chuyển hướng đến đúng địa chỉ IP đã được khai báo trên NS.

Những khai báo điều hướng trên NS gọi là các record

Ví dụ về các record được khai báo trong DNS

Người ta thường gọi chung hệ thống quản lý phân giải tên miền (bao gồm các NS) được gọi là DNS (Domain Name System - Hệ thống phân giải tên miền).

Một tên miền khi được khai báo NS tại đâu thì sẽ có DNS tương ứng tại đó. Và có thể thay đổi NS tùy theo nhu cầu, mục đích sử dụng.

VD: Như khi bạn mua tên miền tại tenten.vn thì mặc định bạn sẽ sử dụng các NS của tenten.vn. Nhưng nếu không muốn sử dụng NS của tenten.vn thì bạn có thể chuyển sang sử dụng NS tại nơi khác (Như trong bài bên trên ta sẽ chuyển NS về cloudflare.com)

Khi bạn mua 1 tên miền thì thông thường phần quản lý NS, DNS sẽ được cung cấp kèm theo cho các bạn. Còn nếu không tìm thấy thì hãy liên hệ với nhà cung cấp khi có nhu cầu thay đổi các record trên DNS hay đổi NS.


ii. Chi tiết về yêu cầu thay đổi NS của cloudflare để các bạn tham khảo:


Trong hình trên có thể thấy cụ thể thông tin về NS:

- Các NS đang được sử dụng hiện tại: ns-a1.tenten.vn, ns-a2.tenten.vn, ns-a3.tenten.vn

- Các NS cần chuyển đổi về: beth.ns.cloudflare.com, lakas.ns.cloudflare.com


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste: (thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế) > Ghi chú trong SQL script  1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng --  VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users 2. Ghi chú khối, sử dụng /* */ VD: /* Ghi chú hàng 1 Ghi chú hàng 2 */ > Wildcard character %: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào. _ : thay thế cho 1 ký tự VD:  SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'M%' --M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai... SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'N_M' -- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM... > Tạo database, tạo user, cấp quyền owner a. Tạo database USE [MASTER] CREATE DATABASE [ TENDB] CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N' MATKHAU ', DEFAULT_DATABASE=[ TENDB ] //mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào CREATE LOGIN  T

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h

Trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot.com

 blogspot.com hay blogger.com cung cấp website miễn phí dạng coidat.blogspot.com , dinhnhusam.blogspot.com Thay vì sử dụng 1 tên miền theo đuôi .blogspot.com, bạn có thể dùng 1 tên miền được đăng ký bên ngoài sau đó trỏ tên miền này vào website được tạo trên blogspot của bạn. Thực hiện trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot theo các bước sau: Bước 1: Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Bước 2: Nhập tên miền theo đúng định dạng Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của bạn (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 4:  Tạo các record theo yêu cầu của Google  (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 5: Cấu hình SSL cho website Chi tiết các bước thực hiện: Bước 1 : Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Đăng nhập vào blogspot.com, vào đến mục Cài đặt (Settings) > Miền tùy chỉnh (Custom domain) như hình Bước 2 : Nhập tên miền theo đúng định dạng Nhập tên miền có dạng www. .Khi trỏ tên miền sẽ có lư