Chuyển đến nội dung chính

VNNIC thu ngắn thời gian chờ giải phóng tên miền vn không tiếp tục gia hạn

VNNIC triên khai thực hiện theo thông tư số 21/2021/TT-BTTTT (Thông tư 21) ngày 8/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 07/02/2022:

1. Thời gian chờ gia hạn tên miền .vn sẽ giảm từ 35 ngày xuống còn 25 ngày.

2. Thời gian xử lý thu hồi tên miền .vn trước khi giải phóng tên miền cho đăng ký mới giảm từ 20 ngày xuống còn 15 ngày.

3. Không còn thời gian ân hạn hoạt động 5 ngày kể từ ngày hết hạn tên miền .vn nữa.

Tổng kết lại, sau 40 ngày kể từ ngày hết hạn (so với trước kia là 55 ngày), nếu không gia hạn, tên miền sẽ về trạng thái có thể đăng ký được.


Một số thông tin về các khoảng thời gian/ trạng thái trong chu kỳ hoạt động của tên miền .vn

- Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái tên miền có thể được tự do đăng ký.

- Trạng thái tên miền đã đăng ký: là trạng thái tên miền đã được đăng ký, người khác không đăng ký được.

- Trạng thái tên miền hết hạn: khi đến ngày hết hạn (ngày X), nếu không gia hạn tên miền sẽ chuyển sang trạng thái hết hạn (lúc này tên miền sẽ không còn trỏ đến địa chỉ ip cấu hình trong DNS nữa, hay nói cách khác là website không truy cập được nữa)

- Trạng thái chờ gia hạn: sau khi hết hạn, tên miền có thể gia hạn trong khoảng thời gian này, khi gia hạn tên miền hay website sẽ hoạt động lại bình thường, thời gian gia hạn sẽ tính từ ngày hết hạn (ngày X) chứ không phải tính từ ngày đóng tiền gia hạn.

- Trạng thái chờ xử lý thu hồi: sau khoản thời gian trên, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái chờ xử lý thu hồi, khi tên miền đang trong giai đoạn này, không thể gia hạn được nữa, mà phải chờ đến khi tên miền được giải phóng, trở về trạng thái tự do mới mua được.


Sau việc điều chỉnh này, thời gian sau hết hạn của tên miền .vn cũng sẽ khá giống với các tên miền quốc tế khác, sẽ không còn tình trạng được ân hạn, nhởn nhơ chờ gia hạn 5 ngày nữa.

Kiểm tra tình trạng của tên miền quốc tế như thế nào?
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste: (thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế) > Ghi chú trong SQL script  1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng --  VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users 2. Ghi chú khối, sử dụng /* */ VD: /* Ghi chú hàng 1 Ghi chú hàng 2 */ > Wildcard character %: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào. _ : thay thế cho 1 ký tự VD:  SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'M%' --M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai... SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'N_M' -- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM... > Tạo database, tạo user, cấp quyền owner a. Tạo database USE [MASTER] CREATE DATABASE [ TENDB] CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N' MATKHAU ', DEFAULT_DATABASE=[ TENDB ] //mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào CREATE LOGIN  T

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx - Apache server sử dụng file .crt, .cer Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f hIRi5Y1aT4uw/q+K

Trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot.com

 blogspot.com hay blogger.com cung cấp website miễn phí dạng coidat.blogspot.com , dinhnhusam.blogspot.com Thay vì sử dụng 1 tên miền theo đuôi .blogspot.com, bạn có thể dùng 1 tên miền được đăng ký bên ngoài sau đó trỏ tên miền này vào website được tạo trên blogspot của bạn. Thực hiện trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot theo các bước sau: Bước 1: Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Bước 2: Nhập tên miền theo đúng định dạng Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của bạn (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 4:  Tạo các record theo yêu cầu của Google  (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 5: Cấu hình SSL cho website Chi tiết các bước thực hiện: Bước 1 : Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Đăng nhập vào blogspot.com, vào đến mục Cài đặt (Settings) > Miền tùy chỉnh (Custom domain) như hình Bước 2 : Nhập tên miền theo đúng định dạng Nhập tên miền có dạng www. .Khi trỏ tên miền sẽ có lư