Chuyển đến nội dung chính

Một số điều thú vị về môn võ Taekwondo tại Việt Nam

Thú vị và lộn xộn nhất có lẽ là về màu đai cho võ sinh Taekwondo tại Việt Nam

Hệ thống đẳng cấp của Taekwondo tại Việt Nam phổ biến nhất là theo Taekwondo WTF. Có 8 cấp và 10 đẳng tương ứng với các màu đai tương ứng như sau:

Màu đai

Đẳng cấp

Danh xưng

Thời gian

Bài quyền thi cuối

Trắng

Cấp 8 (geup)

Võ sinh

Nhập môn

1

Vàng

Cấp 7

Võ sinh

3 tháng

2

Xanh lá

Cấp 6

Võ sinh

3 tháng

3

Xanh dương

Cấp 5

Võ sinh

3 tháng

4

Đỏ

Cấp 4

Võ sinh

3 tháng

5

Đỏ

Cấp 3

Võ sinh

3 tháng

6

Đỏ

Cấp 2

Võ sinh

3 tháng

7

Đỏ

Cấp 1

Võ sinh

3 tháng

8

Đen

1 đẳng (dan/poom)

Võ sinh huyền đai (Nếu dưới 16 tuổi sẽ mang đai đỏ đen - gọi là poom. Tối đa 4 poom.)

6 tháng

9

Đen

2 đẳng

Trợ lý Huấn luyện viên

1 năm

10

Đen

3 đẳng

Trợ lý Huấn luyện viên

2 năm

11

Đen

4 đẳng

Huấn luyện viên

3 năm

12

Đen

5 đẳng

Huấn luyện viên


13

Đen

6 đẳng

Võ sư


14

Đen

7 đẳng

Võ sư


15

Đen

8 đẳng

Võ sư


16

Đen

9 đẳng

Võ sư


17

Đen

10 đẳng

Võ sư
Nhưng cũng có một số biến thể khác nhau, có thể là như sau:

Màu đai

Đẳng cấp

So với màu đai WTF

Trắng

Cấp 8

Trắng

Vàng

Cấp 7

Vàng

Xanh dương

Cấp 6

Xanh lá

Xanh lá

Cấp 5

Xanh dương

Nâu

Cấp 4

Đỏ

Cam

Cấp 3

Đỏ

Tím

Cấp 2

Đỏ

Đỏ

Cấp 1

Đỏ

Đen

1 đẳng

Đen

Đen

2 đẳng

Đen

Đen

3 đẳng

Đen

Đen

4 đẳng

Đen

Đen

5 đẳng

Đen

Đen

6 đẳng

Đen

Đen

7 đẳng

Đen

Đen

8 đẳng

Đen

Đen

9 đẳng

Đen

Đen

10 đẳng

Đen


Nhìn chung chỉ khác nhau về màu sắc thôi, còn như nhau về chương trình học (thời gian, bài quyền dự thi)

Về tên bài quyền

Tên theo thứ tự

Tên tiếng Hàn Quốc

Tên tiếng Việt

Bài quyền số 1

태극 1장 (Taegeuk Il Jang)

Thái cực Kiền cung quyền

Bài quyền số 2

태극 2장 (Taegeuk Ee Jang)

Thái cực Đoài cung quyền

Bài quyền số 3

태극 3장 (Taegeuk Sam Jang)

Thái cực Ly cung quyền

Bài quyền số 4

태극 4장 (Taegeuk Sa Jang)

Thái cực Chấn cung quyền

Bài quyền số 5

태극 5장 (Taegeuk Oh Jang)

Thái cực Tốn cung quyền

Bài quyền số 6

태극 6장 (Taegeuk Yuk Jang)

Thái cực Khảm cung quyền

Bài quyền số 7

태극 7장 (Taegeuk Chil Jang)

Thái cực Cấn cung quyền

Bài quyền số 8

태극 8장 (Taegeuk Pal Jang)

Thái cực Khôn cung quyền

Bài quyền số 9

고려 품새 (Koryo Poomsae)

Triều Tiên quyền

Bài quyền số 10

금강 품새 (Geumgang Poomsae)

Kim Cương quyền

Bài quyền số 11

태백 품새 (Taebaek Poomsae)

Thái Bạch quyền

Bài quyền số 12

병원 품새 (Pyongwon Poomsae)

Điền Thổ quyền

Bài quyền số 13

Sipjin Poomsae

Thập Tự quyền

Bài quyền số 14

Jitae Poomsae

Địa quyền

Bài quyền số 15

Chonkwon Poomsae

Thiên quyền

Bài quyền số 16

Hanso Poomsae

Thủy quyền

Bài quyền số 17

Ilyeo Poomsae

Vạn tự quyền


Một số cách gọi tiếng Hàn Quốc:
- geup: cấp
- dan/poom: đẳng (dưới 16 tuổi gọi là poom, tối đa 4 poom)
Il 1, Ee 2, Sam 3, Sa 4, Oh 5, Yuk 6, Chil 7, Pal 8Nguồn tham  khảo:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste: (thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế) > Ghi chú trong SQL script  1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng --  VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users 2. Ghi chú khối, sử dụng /* */ VD: /* Ghi chú hàng 1 Ghi chú hàng 2 */ > Wildcard character %: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào. _ : thay thế cho 1 ký tự VD:  SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'M%' --M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai... SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'N_M' -- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM... > Tạo database, tạo user, cấp quyền owner a. Tạo database USE [MASTER] CREATE DATABASE [ TENDB] CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N' MATKHAU ', DEFAULT_DATABASE=[ TENDB ] //mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào CREATE LOGIN  T