Chuyển đến nội dung chính

Google nâng cấp G Suite free lên Google Workspace, chính thức khai tử G Suite free

 Ngày 03/02/2022, Google gửi email thông báo đến các khách hàng thông báo: "G Suite free chính thức khai tử từ ngày 01/07/2022. Muốn duy trì tài khoản và dịch vụ đang có, phải nâng cấp lên Google Workspace"

Điều này đồng nghĩa với các email theo tên miền sử dụng miễn phí của Google dưới hình thức G Suite sẽ không còn sử dụng được nữa từ ngày 01/07/2022.

Lộ trình thực hiện nâng cấp:

- Trước ngày 01/05/2022: người dùng đăng nhập vào Admin, nâng cấp từ G Suite lên Google Workspace + nhập thông tin thanh toán, được sử dụng free tiếp đến trước 01/07/2022. (Xem chi tiết phần hướng dẫn bên dưới cùng, để biết thêm cụ thể)

- Nếu người dùng không làm gì, thì đến ngày 01/05/2022 Google sẽ tự nâng cấp G Suite lên Google Workspace, cho sử dụng free tiếp đến trước 01/07/2022.

- Từ ngày 01/07/2022, nếu không có thông tin thanh toán, Google sẽ ngừng, không cho sử dụng các dịch vụ chính Google Workspace (Gmail, Calendar, Meet)
Chúng ta hãy xem lại các mốc thời gian Google cung cấp dịch vụ email theo tên miền miễn phí:

- 2006: Google cung cấp dịch vụ email theo tên miền miễn phí G Suite, số lượng tài khoản không giới hạn.

- 2012: Google ngừng cho phép đăng ký mới miễn phí, nhưng các tài khoản đã đăng ký từ trước đó vẫn còn được duy trì miễn phí. Trước đó một thời gian Google đã giới hạn số lượng tài khoản tạo được xuống dần dần 100 > 50 > 20 > 10.

- 2020: Google cho ra sản phẩm mới Google Workspace thay thế G Suite cũ.

- 2022: Google thông báo khai tử G Suite, yêu cầu nâng cấp bắt buộc lên Google Workspace trước ngày 01/07/2022.


Ghi chú: Google có một thông báo về chuyện nếu không nâng cấp lên Google Workspace thì vẫn có thể truy cập vào 1 số dịch vụ khác của Google (cụ thể: Youtube, Google Photos, Google Play), nhưng không nói rõ hơn là truy cập đến mức độ nào!


Hướng dẫn chi tiết Nâng cấp + nhập thông tin thanh toán:

- Đăng nhập vào Google Admin ( https://admin.google.com )

- Vào mục Billing > Get more services

- Chọn gói Google Workspace cần nâng cấp, sau đó chọn Switch.


- Xem lại và chọn Get started.

- Chọn phương thức thanh toán:
 + Flexible Plan:  6 tháng đầu sẽ được free > 1 năm kế tiếp 3 USD/tháng/email > sau đó là 6 USD/tháng/email. Nếu chọn phương thức này bạn có thể sẽ dùng free được thêm 6 tháng nữa, không bị trừ tiền ngay bây giờ. (Có lưu ý của google bên dưới nhé, là chính sách giá này tùy theo khu vực, không phải mọi nơi đều áp dụng như nhau)

 + Annual Plan (Monthly Payment): nếu chọn phương thức này, sẽ tiến hành thanh toán trừ tiền luôn, và sẽ trừ vào các tháng kế tiếp.- Thanh toán, sau khi chọn gói chuyển đổi và chu kỳ thanh toán, bạn sẽ được chuyển sang bước nhập thông tin thanh toán


bên dưới sẽ có tùy chọn phương thức thanh toán: hiện tại có 3 phương thức thanh toán được Google hỗ trợ (thanh toán qua thẻ, thanh toán qua PayPal, thanh toán qua tài khoản ngân hàng)


-  Sau khi nhập đầy đủ, chọn Place order.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste: (thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế) > Ghi chú trong SQL script  1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng --  VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users 2. Ghi chú khối, sử dụng /* */ VD: /* Ghi chú hàng 1 Ghi chú hàng 2 */ > Wildcard character %: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào. _ : thay thế cho 1 ký tự VD:  SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'M%' --M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai... SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'N_M' -- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM... > Tạo database, tạo user, cấp quyền owner a. Tạo database USE [MASTER] CREATE DATABASE [ TENDB] CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N' MATKHAU ', DEFAULT_DATABASE=[ TENDB ] //mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào CREATE LOGIN  T

Trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot.com

 blogspot.com hay blogger.com cung cấp website miễn phí dạng coidat.blogspot.com , dinhnhusam.blogspot.com Thay vì sử dụng 1 tên miền theo đuôi .blogspot.com, bạn có thể dùng 1 tên miền được đăng ký bên ngoài sau đó trỏ tên miền này vào website được tạo trên blogspot của bạn. Thực hiện trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot theo các bước sau: Bước 1: Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Bước 2: Nhập tên miền theo đúng định dạng Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của bạn (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 4:  Tạo các record theo yêu cầu của Google  (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 5: Cấu hình SSL cho website Chi tiết các bước thực hiện: Bước 1 : Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Đăng nhập vào blogspot.com, vào đến mục Cài đặt (Settings) > Miền tùy chỉnh (Custom domain) như hình Bước 2 : Nhập tên miền theo đúng định dạng Nhập tên miền có dạng www. .Khi trỏ tên miền sẽ có lư