Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn thêm địa điểm trên Google Maps

 Hướng dẫn thêm địa điểm vào bản đồ của Google (Google Maps)

Sử dụng máy tính để thêm địa điểm vào Google Maps

Thực hiện thêm một điểm vào bản đồ của Google (Google Maps) qua các bước sau:

+ Bước 1: Truy cập vào bản đồ của Google

+ Bước 2: Tìm đến vị trí cần thêm địa điểm

+ Bước 3: Tạo địa điểm

+ Bước 4: Chờ Google Maps xét duyệt thông tinChi tiết quá trình thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào bản đồ của Google

- Mở Google Chrome, đăng nhập vào email google, sau đó truy cập vào bản đồ theo đường dẫn https://www.google.com/maps/

- Bật cho phép Google Maps truy cập thông tin vị trí: trên thanh địa chỉ, tại vị trí có biểu tượng như hình, click vào chọn "Luôn cho phép google.com truy cập thông tin vị trí của bạn" > chọn "Xong". Sau khi chọn xong như vậy biểu tượng địa điểm trên thanh địa chỉ sẽ mất đánh dấu màu đỏ, và chuyển trạng thái thành "Trang web này có thể truy cập thông tin vị trí của bạn"


Bước 2: Tìm đến vị trí cần thêm địa điểm

Di chuyển và phóng to bản đồ đến vị trí cần tạo địa điểm, ví dụ như cần tạo một địa điểm tại vị trí đầu mũi tên màu đỏ như hình bên dưới đây


Bước 3: Tạo địa điểm

Click chuột phải vào vị trí đã xác định, chọn "Thêm địa điểm bị thiếu"


Nhập thông tin cho địa điểm cần tạo:


Cuộn xuống, kiểm tra và chỉnh sửa vị trí trên bản đồ (nếu cần) bằng cách nhấn vào "Chỉnh sửa vị trí trên bản đồ"

Nhập thêm một số thông tin khác như: giờ mở cửa, số điện thoại, trang web, ngày khai trương.
Bổ sung thêm hình ảnh khác để mô tả cho địa điểm.

Kiểm tra lần cuối các thông tin sau đó click "Đăng"

Trường hợp địa điểm có sự trùng lặp, Google Maps sẽ có thông báo như hình bên dưới đây. Nếu thấy không cần thêm lại sẽ chọn "Quay lại", nếu vẫn muốn thêm địa điểm mới vì lý do gì khác sẽ chọn "Vẫn gửi"


Sau khi gửi xong, Google Maps sẽ có thông báo như sau:


Bước 4: Chờ Google Maps xét duyệt thông tin. 

Google Maps sẽ thông báo cho bạn bằng 1 email với nội dung như sau. Việc còn lại của bạn là chờ đợi thông tin địa điểm được Google hiển thị nếu hợp lệ.

Nội dung chỉnh sửa của bạn đã được chấp nhận.
Nội dung chỉnh sửa của bạn đối với [tên địa điểm] đã được chấp nhận. Xin lưu ý rằng một số nội dung thay đổi có thể mất đến 24 giờ để xuất hiện trên Google.
Cảm ơn bạn đã cải thiện Google Maps! Thông tin bạn cung cấp sẽ giúp Google Maps trở nên chính xác hơn, hữu ích hơn cho tất cả mọi người.Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste: (thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế) > Ghi chú trong SQL script  1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng --  VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users 2. Ghi chú khối, sử dụng /* */ VD: /* Ghi chú hàng 1 Ghi chú hàng 2 */ > Wildcard character %: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào. _ : thay thế cho 1 ký tự VD:  SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'M%' --M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai... SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'N_M' -- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM... > Tạo database, tạo user, cấp quyền owner a. Tạo database USE [MASTER] CREATE DATABASE [ TENDB] CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N' MATKHAU ', DEFAULT_DATABASE=[ TENDB ] //mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào CREATE LOGIN  T

Trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot.com

 blogspot.com hay blogger.com cung cấp website miễn phí dạng coidat.blogspot.com , dinhnhusam.blogspot.com Thay vì sử dụng 1 tên miền theo đuôi .blogspot.com, bạn có thể dùng 1 tên miền được đăng ký bên ngoài sau đó trỏ tên miền này vào website được tạo trên blogspot của bạn. Thực hiện trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot theo các bước sau: Bước 1: Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Bước 2: Nhập tên miền theo đúng định dạng Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của bạn (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 4:  Tạo các record theo yêu cầu của Google  (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 5: Cấu hình SSL cho website Chi tiết các bước thực hiện: Bước 1 : Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Đăng nhập vào blogspot.com, vào đến mục Cài đặt (Settings) > Miền tùy chỉnh (Custom domain) như hình Bước 2 : Nhập tên miền theo đúng định dạng Nhập tên miền có dạng www. .Khi trỏ tên miền sẽ có lư