Chuyển đến nội dung chính

Trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot.com

 blogspot.com hay blogger.com cung cấp website miễn phí dạng coidat.blogspot.com, dinhnhusam.blogspot.com

Thay vì sử dụng 1 tên miền theo đuôi .blogspot.com, bạn có thể dùng 1 tên miền được đăng ký bên ngoài sau đó trỏ tên miền này vào website được tạo trên blogspot của bạn.

Thực hiện trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot theo các bước sau:

Bước 1: Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào

Bước 2: Nhập tên miền theo đúng định dạng

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của bạn (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google)

Bước 4:  Tạo các record theo yêu cầu của Google (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google)

Bước 5: Cấu hình SSL cho website


Chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1: Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào

Đăng nhập vào blogspot.com, vào đến mục Cài đặt (Settings) > Miền tùy chỉnh (Custom domain) như hình


Bước 2: Nhập tên miền theo đúng định dạng

Nhập tên miền có dạng www. .Khi trỏ tên miền sẽ có lưu ý như hình dưới đây khi nhập tên miền không có www phía trước:


Nhập đúng định dạng yêu cầu. (VD: www.cocvang.com, www.tieungu.com, www.nauan.de)

Một điều khá hay ho là nếu bạn đăng ký tên miền của Google (https://domains.google.com/registrar), thì mọi việc đã có Goolge lo với phần cấu hình tất cả mọi thứ còn lại, bạn chỉ việc khai báo xong tên miền ở bước này, trực tiếp làm tiếp bước 5 luôn, bỏ qua bước 3,4 phức tạp.

Trường hợp tên miền không đăng ký tại Google. Sẽ có thông báo dạng bên dưới, bạn copy lại nội dung này lại, để bước 4 cấu hình cho đúng.Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của bạn (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google)

Bước 4:  Tạo các record theo yêu cầu của Google (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google)

Tạo các record sau:


4 A record sau:

+ Tên record: @, Value nhập vào: 216.239.32.21
+ Tên record: @, Value nhập vào: 216.239.34.21
+ Tên record: @, Value nhập vào: 216.239.36.21
+ Tên record: @, Value nhập vào: 216.239.38.21

2 CNAME record sau: 

+ Tên record: www, Value nhập vào: ghs.google.com
+ Tên record: rzf3ypcmdgkn, Value nhập vào: gv-37lb3mgobi6sav.dv.googlehosted.com (tùy theo mỗi website sẽ có tên và value riêng - lấy tại bước 2)


Bước 5: Cấu hình SSL cho website

Để bật https cho website này của bạn, vào cấu hình luôn cho các mục HTTPS như hình sau
Xem thêm hướng dẫn của google tại: https://support.google.com/blogger/answer/1233387
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Windows Server - Khắc phục lỗi Windows Server 2016/2019/2022 tự shutdown sau khi hết hạn trial

Khắc phục Windows Server tự shutdown sau khi hết hạn trial Sau khi thời gian trial của Windows Server 2016/2019/2022 hết thời gian trial, Windows sẽ tự shutdown. Có thể xem trong Event Viewer > Windows Logs > System: Để tăng thời gian trial, có thể thực hiện theo các bước sau:  Mở Windows PowerShell B1:  > slmgr -dlv B2: > slmgr -rearm B3:  Restart Windows B4:  > slmgr -dli

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h