Chuyển đến nội dung chính

Cài đặt hệ điều hành Linux LXLE

 Cài đặt Linux LXLE

- Tải xuống file ISO, file này khá nhẹ so với mình nghĩ chỉ 1,2GB

- Tải xuống chương trình tạo boot USB Rufus (có thể dùng bản portable cho thuận tiện)

- Chạy Rufus và tạo usb khởi động bằng file iso của LXLE cung cấp.

- Cắm USB vào máy tính cần cài đặt Linux LXLE

- Khởi động lại máy tính, truy cập vào BIOS (Phím tắt xem bên dưới)

- Thay đổi thứ tự khởi động, chọn #1 là USB vừa tạo

- Lúc khởi động bằng USB LXLE sẽ cho 1 số tùy chọn:

1. UEFI Boot the LXLE Linux 18.04.3 64bit: Khởi động LXLE Desktop

2. UEFI Direct install LXLE Linux 18.04.3 64bit: Cài đặt LXLE

3. OEM install LXLE Linux

4. Check disc for defects

- Khi khởi động vào bằng LXLE

- Trên desktop có link Install LXLE Linux

- Click chạy cài đặt

- Chọn ngôn ngữ (EN)

- Chọn keyboard layout (US)

- Updates and other softwares: (chọn hết cả 2)

+ Download updates white installing LXLE

+ Install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media formats. 

- Unmount partitions that are use? (Yes)

- Installation type:

+ Erase disk and install LXLE (Encrypt the new LXLE installation for security; Use LVM with the new LXLE installation: this will setup Logical Volume Management. It allows taking snapshots and easier partition resizing). Chọn option này sẽ tạo: LVM VG qwerty-vg, LV root; LVM VG qwerty-vg, LV swap_1; SCSI1 (0,0,0) (sda)

+ Something else (You can create or resize partitions yourself, or choose multiple partitions for LXLE)

- Where are you? (Chọn location, time zone: Ho Chi Minh City)

- Who are you? (Chọn your name, your computer's name, username, password)

- Cài đặt và khởi động lại máy tính

- Đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã tạo ở bước trước.


Về LXLE Linux

Tải về tại: https://lxle.net/

Dung lượng file ISO khá thấp: 1.2GB

Đây là 1 phiên bản được điều chỉnh từ Ubuntu/Lubuntu LTS.

Sử dụng GUI LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment)

Được xây dựng với mục đích chạy trên các máy cấu hình thấp.


Phím tắt truy cập BIOS:

- Laptop AUS: F2


Phím tắt trên LXLE

Nhấn F4 để xem danh sách phím tắt trên LXLE

Một số phím tắt:

Terminal: Alt + X

Lock screen: F5

Chụp màn hình: PrintScrn

Menu home: Ctrl + ESC

Task Manager: Ctrl + Alt + Del

Các phím kết hợp với WIN (biểu tượng cửa sổ trên bàn phím):

Desktop: WIN + D

Run command (gExec): WIN + R

Tìm file: WIN + F

Quản lý file: WIN + E


Cài đặt một số ứng dụng cho LXLE

1. Trình duyệt web Firefox

Tải và cài đặt firefox trực tiếp từ Firefox có vẻ không được khả thi.

Để cài đặt firefox cho Linux LXLE, thực hiện các bước sau:

- Click vào biểu tượng góc trái trên cùng màn hình

- Chọn Internet > 


2. Gõ tiếng việt trên Linux LXLE với ibus-unikey

Mở terminal (Alt + X)

sudo apt-get install ibus-unikey


3. Gõ tiếng việt trên Linux LXLE với Fcitx

Vào Control Menu > Hardware > Input method: Vietnamese > Input method framework: Fcitx

Log out LXLE sau đó log in lại.

Thấy xuất hiện biểu tượng bàn phím góc trên cùng bên phải.

Click phải vào đây > Configure: add 1 ngôn ngữ > Bỏ chọn Only show current language > Chọn Unikey Vietnamese.

Sau đó đưa Unikey Vietnamese lên trên cùng.Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste: (thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế) > Ghi chú trong SQL script  1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng --  VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users 2. Ghi chú khối, sử dụng /* */ VD: /* Ghi chú hàng 1 Ghi chú hàng 2 */ > Wildcard character %: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào. _ : thay thế cho 1 ký tự VD:  SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'M%' --M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai... SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'N_M' -- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM... > Tạo database, tạo user, cấp quyền owner a. Tạo database USE [MASTER] CREATE DATABASE [ TENDB] CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N' MATKHAU ', DEFAULT_DATABASE=[ TENDB ] //mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào CREATE LOGIN  T

Trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot.com

 blogspot.com hay blogger.com cung cấp website miễn phí dạng coidat.blogspot.com , dinhnhusam.blogspot.com Thay vì sử dụng 1 tên miền theo đuôi .blogspot.com, bạn có thể dùng 1 tên miền được đăng ký bên ngoài sau đó trỏ tên miền này vào website được tạo trên blogspot của bạn. Thực hiện trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot theo các bước sau: Bước 1: Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Bước 2: Nhập tên miền theo đúng định dạng Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của bạn (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 4:  Tạo các record theo yêu cầu của Google  (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 5: Cấu hình SSL cho website Chi tiết các bước thực hiện: Bước 1 : Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Đăng nhập vào blogspot.com, vào đến mục Cài đặt (Settings) > Miền tùy chỉnh (Custom domain) như hình Bước 2 : Nhập tên miền theo đúng định dạng Nhập tên miền có dạng www. .Khi trỏ tên miền sẽ có lư