Chuyển đến nội dung chính

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích:

- Windows server sử dụng file .pfx (X509)

- Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7)


Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM):


Phần này là private key:

-----BEGIN PRIVATE KEY-----

MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb

PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH

NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ... CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2

K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti

fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+

3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A==

-----END PRIVATE KEY-----


Phần này là certificate:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ

MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS

PB0ZRzT3JKBSmWk3w ... dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc

f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f

hIRi5Y1aT4uw/q+K2tEPsB6WUg4r7YYp

-----END CERTIFICATE-----


Phần sau này là root Certificate Authority (CA):

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFUTCCBDmgAwIBAgIQB5g2A63jmQghnKAMJ7yKbDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh

MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3

d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQD ... BAnGJWkLPijlACd3sWFMVUiKRz1C5PZy

el2l7J/W4d99KFLSYgoy5GDmARpwLc//fXfkr40nMY8ibCmxCsjXQTe0fJbtrrLL

yWQlk9VDV296EI/kQOJNLVEkJ54P

-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDrzCCApegAwIBAgIQCDvgVpBCRrGhdWrJWZHHSjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBh

MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3

d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDV ... c4L0na4UU+Krk2U886UAb3LujEV0ls

YSEY1QSteDwsOoBrp+uvFRTp2InBuThs4pFsiv9kuXclVzDAGySj4dzp30d8tbQk

CAUw7C29C79Fv1C5qfPrmAESrciIxpg0X40KPMbp1ZWVbd4=

-----END CERTIFICATE-----1. Lưu thành file chuẩn PEM

Tự dạng trên (PEM) ta có thể copy ra từng phần để thành các file theo yêu cầu:

1. File certificate: 

- Copy phần nội dung từ "-----BEGIN CERTIFICATE-----" cho đến "-----END CERTIFICATE-----"

- Có thể lưu thành file : ssl.crt

2. File private key:

- Copy phần nội dung từ "-----BEGIN PRIVATE KEY-----" cho đến "-----END PRIVATE KEY-----"

- Có thể lưu thành file : ssl.key2. Thực hiện chuyển đổi PEM sang file .pfx

- Truy cập vào các trang chuyển đổi (chỉ cần search theo từ khóa: SSL convert là ra 1 list), chọn ra 1 trang (mình sẽ minh họa bằng trang https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html)

- Chọn 2 file .crt, .key vừa tạo theo bên trên, và chọn chuẩn current, chuẩn cần convert thành như bên dưới:

 + Certificate File to Convert: chọn đến file .crt

 +  Private Key File: chọn đến file .key

 + Type of Current Certificate: Standard PEM

 + Type To Convert To: PFX/PKCS#12

+ PFX Password: nhập một password và ghi lại, sẽ sử dụng password này khi import vào IIS.3. Import và cấu hình SLL trên Windows server bằng file .pfx và password được tạo.

Có nhiều cách import file .pfx bằng nhiều cách:

1. Import từ IIS

2. Imort qua mmc


Dưới đây là cách import SSL và cấu hình bằng ISS:

- Vào IIS: truy cập vào mục IIS: Server Certificates > Actions: Chọn Import...
- Chọn file .pfx vừa được tạo, nhập password tạo được
 + Certificate file (.pfx): chọn file .pfx đã tạo
 + Passwords: password tạo ở bước tạo file .pfx.
 + Select certificate store: web hosting.

- Cấu binding ssl với tên miền trên IIS:
 + IIS: vào Sites > Chọn wesite > Edit Site: chọn Bindings...
 + Đối với:
    * TH tạo mới: Chọn Add...
    * TH tên miền đã add vào: chọn tại port 443 > chọn Edit..
 + Tại giao diện Add/Edit Site Bindings:
    * Type: chọn https 
    * IP address: chọn All Unassigned hoặc tùy theo cấu hình server
    * Port: 443
    * Host name: tên miền (VD: tieungu.com, nauan.de)
    * SSL certificate: chọn Select... , tại đây bạn có thể chọn đúng ssl vừa import vào ở bước trên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Windows Server - Khắc phục lỗi Windows Server 2016/2019/2022 tự shutdown sau khi hết hạn trial

Khắc phục Windows Server tự shutdown sau khi hết hạn trial Sau khi thời gian trial của Windows Server 2016/2019/2022 hết thời gian trial, Windows sẽ tự shutdown. Có thể xem trong Event Viewer > Windows Logs > System: Để tăng thời gian trial, có thể thực hiện theo các bước sau:  Mở Windows PowerShell B1:  > slmgr -dlv B2: > slmgr -rearm B3:  Restart Windows B4:  > slmgr -dli

Một số điều thú vị về môn võ Taekwondo tại Việt Nam

Thú vị và lộn xộn nhất có lẽ là về màu đai cho võ sinh Taekwondo tại Việt Nam Hệ thống đẳng cấp của Taekwondo tại Việt Nam phổ biến nhất là theo Taekwondo WTF. Có 8 cấp và 10 đẳng tương ứng với các màu đai tương ứng như sau: Màu đai Đẳng cấp Danh xưng Thời gian Bài quyền thi cuối Trắng Cấp 8 (geup) Võ sinh Nhập môn 1 Vàng Cấp 7 Võ sinh 3 tháng 2 Xanh lá Cấp 6 Võ sinh 3 tháng 3 Xanh dương Cấp 5 Võ sinh 3 tháng 4 Đỏ Cấp 4 Võ sinh 3 tháng 5 Đỏ Cấp 3 Võ sinh 3 tháng 6 Đỏ Cấp 2 Võ sinh 3 tháng 7 Đỏ Cấp 1 Võ sinh 3 tháng 8 Đen 1 đẳng (dan/poom) Võ sinh huyền đai (Nếu dưới 16 tuổi sẽ mang đai đỏ đen - gọi là poom. Tối đa 4 poom.) 6 tháng 9 Đen 2 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 1 năm 10 Đen 3 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 2 năm 11 Đen 4 đẳng Huấn luyện viên 3 năm 12 Đen 5 đẳng Huấn luyện viên 13 Đen 6 đẳng Võ sư 14 Đen 7 đẳng Võ sư 15 Đen 8 đẳng Võ sư 16 Đen 9 đẳng Võ sư 17 Đen 10 đẳng Võ sư Nhưng cũng có một số biến thể khác nhau, có thể là như sau: Màu đai Đẳng cấp So với màu đai WTF Trắng Cấp 8 T