Chuyển đến nội dung chính

Một số cấu hình điều hướng trong IIS

Do nhiều mục đích khác nhau, có thể ta phải bẻ hướng cho url trên website theo ý muốn của chúng ta. Nhưng lý do quan trọng nhất được đề cập đến khi phải sử dụng đến điều hướng là vì Google Search yêu cầu đường dẫn trong website phải là duy nhất.

Duy nhất ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là với một nội dung (một trang, một view ) trên website thì chỉ nên có một đường dẫn duy nhất. 

Như khi 2 đường dẫn sau cùng trỏ về 1 nội dung: www.caygi.com, caygi.com. Thì bị đánh giá là không tốt, phải phải làm sao cho 2 đường dẫn trên phải là 1.

Bên dưới đây sẽ là một số cách cấu hình trong IIS để thực hiện được những điều này. 

Một số cấu hình "URL rewrite" có thể được sử dụng trong IIS khi cần điều hướng cho đường dẫn sau đây có thể giúp bạn cấu hình nhanh hơn. 

Phần cấu hình này khi nằm trong file web.config sẽ được lưu thành từng tag <rule> tại vị trí sau đây trong file cấu hình:

 <rewrite>

      <rules>

................. đưa các rule vào đây

      </rules>

 </rewrite>

1. Cấu hình canonical cho đường dẫn:

Đơn giản nhất: 

Diễn giải: Tất cả các link www.tieungu.com, abc.tieungu.com... sẽ được redirect về link http://tieungu.com

Code:

 <rule name="CanonicalHostNameRule1">

                    <match url="(.*)" />

                    <conditions>

                        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^tieungu\.com$" negate="true" />

                    </conditions>

                    <action type="Redirect" url="http://tieungu.com/{R:1}" />

                </rule>


Trường hợp phức tạp hơn 1 chút sẽ là như sau:

Diễn giải: Rule bên dưới sẽ:

-  Chuyển tất cả các link http về link https://luoi.top

- Các link https vẫn giữ nguyên

Code như sau:

<rule name="CanonicalHostNameRule2" enabled="true" stopProcessing="true">

                    <match url="(.*)" />

                    <conditions logicalGrouping="MatchAny">

                        <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^luoi\.top$" negate="true" />

                        <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />

                    </conditions>

                    <action type="Redirect" url="https://luoi.top/{R:1}" />

                </rule>


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste: (thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế) > Ghi chú trong SQL script  1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng --  VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users 2. Ghi chú khối, sử dụng /* */ VD: /* Ghi chú hàng 1 Ghi chú hàng 2 */ > Wildcard character %: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào. _ : thay thế cho 1 ký tự VD:  SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'M%' --M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai... SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'N_M' -- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM... > Tạo database, tạo user, cấp quyền owner a. Tạo database USE [MASTER] CREATE DATABASE [ TENDB] CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N' MATKHAU ', DEFAULT_DATABASE=[ TENDB ] //mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào CREATE LOGIN  T

Trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot.com

 blogspot.com hay blogger.com cung cấp website miễn phí dạng coidat.blogspot.com , dinhnhusam.blogspot.com Thay vì sử dụng 1 tên miền theo đuôi .blogspot.com, bạn có thể dùng 1 tên miền được đăng ký bên ngoài sau đó trỏ tên miền này vào website được tạo trên blogspot của bạn. Thực hiện trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot theo các bước sau: Bước 1: Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Bước 2: Nhập tên miền theo đúng định dạng Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của bạn (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 4:  Tạo các record theo yêu cầu của Google  (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 5: Cấu hình SSL cho website Chi tiết các bước thực hiện: Bước 1 : Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Đăng nhập vào blogspot.com, vào đến mục Cài đặt (Settings) > Miền tùy chỉnh (Custom domain) như hình Bước 2 : Nhập tên miền theo đúng định dạng Nhập tên miền có dạng www. .Khi trỏ tên miền sẽ có lư