Chuyển đến nội dung chính

Email google cấu hình cơ bản

 Một số cấu hình cơ bản thường sử dụng trên gmail của Google:

1. Cấu hình POP3

Khái niệm cơ bản:

 - POP3 (Post Office Protocol v3) diễn giải một cách đơn giản là một trong những cách để đọc thư (nhấn mạnh là chỉ có đọc thôi nhé). Còn từ đâu đến đâu hay chi tiết hơn nữa thì khỏi cần quan tâm. Chỉ cần biết là bật POP3 lên và cấu hình POP3 ở nơi cần đọc thì ta có thể xem được email.

- Gmail là một ứng dụng gửi nhận email của Google. Được cung cấp như một sản phẩm miễn phí hoặc cung cấp như một ứng dụng trong bộ sản phẩn Google Workspace.

Các bật POP3 lên trong gmail như thế nào đây?

- Đăng nhập vào tài khoản email gmail, vào phần cấu hình (biểu tượng bánh răng ở khu vực góc trên cùng bên phải trình duyệt) sau đó click vào tuần tự:

+ Xem tất cả chế độ cài đặt

+ Chuyển tiếp và POP/IMAP

+ Tải xuống qua POP


Hình trên ta thấy trạng thái của POP là: Đã tắt POP.

- Ta mở lên bằng cách chọn 1 trong 2 tùy chọn:

+ Bật POP cho tất cả thư: ứng dụng đọc email sẽ tải về tất cả các email từ trước đến hiện tại.

+ Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi: ứng dụng đọc email sẽ bỏ qua các email cũ, chỉ tải về các email kể từ thời điểm chúng ta bật tùy chọn này lên của POP.

- Khi chọn bật lên sẽ có thêm một tùy chọn nữa liên quan đến việc cư xử như thế nào đối với email trong hộp thư khi ứng dụng đọc email tải email về


+ Giữ bản sao của Gmail trong hộp thư đến: chỉ tải email về thôi, còn các email nhận được trên này sẽ không làm gì hết

+ Đánh dấu bản sao Gmail là đã đọc: khi tải email nào về xong, trạng thái email trong hộp thư trên này sẽ chuyển về trạng thái "đã đọc"

+ Lưu trữ bản sao của Gmail: dời email khỏi Hộp thư trên gmail, và đánh dấu là lưu trữ.

+ Xóa bản sao của Gmail: tải email về xong là xóa luôn trong gmail. (Không nên chọn tùy chọn này làm gì)

 - Sau khi bật POP lên và chọn tùy chọn đúng như mong muốn. Di chuyển xuống bên dưới cùng, click vào "Lưu thay đổi" để xác nhận bật POP lên.Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste: (thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế) > Ghi chú trong SQL script  1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng --  VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users 2. Ghi chú khối, sử dụng /* */ VD: /* Ghi chú hàng 1 Ghi chú hàng 2 */ > Wildcard character %: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào. _ : thay thế cho 1 ký tự VD:  SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'M%' --M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai... SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'N_M' -- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM... > Tạo database, tạo user, cấp quyền owner a. Tạo database USE [MASTER] CREATE DATABASE [ TENDB] CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N' MATKHAU ', DEFAULT_DATABASE=[ TENDB ] //mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào CREATE LOGIN  T