Chuyển đến nội dung chính

Email google cấu hình cơ bản

 Một số cấu hình cơ bản thường sử dụng trên gmail của Google:

1. Cấu hình POP3

Khái niệm cơ bản:

 - POP3 (Post Office Protocol v3) diễn giải một cách đơn giản là một trong những cách để đọc thư (nhấn mạnh là chỉ có đọc thôi nhé). Còn từ đâu đến đâu hay chi tiết hơn nữa thì khỏi cần quan tâm. Chỉ cần biết là bật POP3 lên và cấu hình POP3 ở nơi cần đọc thì ta có thể xem được email.

- Gmail là một ứng dụng gửi nhận email của Google. Được cung cấp như một sản phẩm miễn phí hoặc cung cấp như một ứng dụng trong bộ sản phẩn Google Workspace.

Các bật POP3 lên trong gmail như thế nào đây?

- Đăng nhập vào tài khoản email gmail, vào phần cấu hình (biểu tượng bánh răng ở khu vực góc trên cùng bên phải trình duyệt) sau đó click vào tuần tự:

+ Xem tất cả chế độ cài đặt

+ Chuyển tiếp và POP/IMAP

+ Tải xuống qua POP


Hình trên ta thấy trạng thái của POP là: Đã tắt POP.

- Ta mở lên bằng cách chọn 1 trong 2 tùy chọn:

+ Bật POP cho tất cả thư: ứng dụng đọc email sẽ tải về tất cả các email từ trước đến hiện tại.

+ Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi: ứng dụng đọc email sẽ bỏ qua các email cũ, chỉ tải về các email kể từ thời điểm chúng ta bật tùy chọn này lên của POP.

- Khi chọn bật lên sẽ có thêm một tùy chọn nữa liên quan đến việc cư xử như thế nào đối với email trong hộp thư khi ứng dụng đọc email tải email về


+ Giữ bản sao của Gmail trong hộp thư đến: chỉ tải email về thôi, còn các email nhận được trên này sẽ không làm gì hết

+ Đánh dấu bản sao Gmail là đã đọc: khi tải email nào về xong, trạng thái email trong hộp thư trên này sẽ chuyển về trạng thái "đã đọc"

+ Lưu trữ bản sao của Gmail: dời email khỏi Hộp thư trên gmail, và đánh dấu là lưu trữ.

+ Xóa bản sao của Gmail: tải email về xong là xóa luôn trong gmail. (Không nên chọn tùy chọn này làm gì)

 - Sau khi bật POP lên và chọn tùy chọn đúng như mong muốn. Di chuyển xuống bên dưới cùng, click vào "Lưu thay đổi" để xác nhận bật POP lên.Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste: (thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế) > Ghi chú trong SQL script  1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng --  VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users 2. Ghi chú khối, sử dụng /* */ VD: /* Ghi chú hàng 1 Ghi chú hàng 2 */ > Wildcard character %: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào. _ : thay thế cho 1 ký tự VD:  SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'M%' --M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai... SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'N_M' -- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM... > Tạo database, tạo user, cấp quyền owner a. Tạo database USE [MASTER] CREATE DATABASE [ TENDB] CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N' MATKHAU ', DEFAULT_DATABASE=[ TENDB ] //mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào CREATE LOGIN  T

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx - Apache server sử dụng file .crt, .cer Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f hIRi5Y1aT4uw/q+K

Trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot.com

 blogspot.com hay blogger.com cung cấp website miễn phí dạng coidat.blogspot.com , dinhnhusam.blogspot.com Thay vì sử dụng 1 tên miền theo đuôi .blogspot.com, bạn có thể dùng 1 tên miền được đăng ký bên ngoài sau đó trỏ tên miền này vào website được tạo trên blogspot của bạn. Thực hiện trỏ tên miền vào website tạo tại blogspot theo các bước sau: Bước 1: Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Bước 2: Nhập tên miền theo đúng định dạng Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của bạn (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 4:  Tạo các record theo yêu cầu của Google  (Không cần thực hiện bước này nếu tên miền được đăng ký tại google) Bước 5: Cấu hình SSL cho website Chi tiết các bước thực hiện: Bước 1 : Vào blogspot khai báo tên miền cần thêm vào Đăng nhập vào blogspot.com, vào đến mục Cài đặt (Settings) > Miền tùy chỉnh (Custom domain) như hình Bước 2 : Nhập tên miền theo đúng định dạng Nhập tên miền có dạng www. .Khi trỏ tên miền sẽ có lư