Chuyển đến nội dung chính

Tạo mật khẩu ứng dụng trong Google email

Ngoài mật khẩu được sử dụng đăng nhập vào tài khoản google (có thể là tài khoản miễn phí theo đuôi @gmail.com hoặc tài khoản theo tên miền @tenmien..), thì người dùng có thể tạo thêm nhiều mật khẩu cho nhiều mục đích sử dụng khác. Có thể là chia sẻ quyền sử dụng, đảm bảo tính bảo mật khi chỉ sử dụng cho một số mục đích riêng (gửi thư, lịch, danh bạ, youtube..) hoặc chỉ sử dụng trên các thiết bị khác nhau (iPhone, iPad, BlackBerry, Win Phone, ..)
Với mật khẩu được tạo này, chúng ta có thể sử dụng để truy cập vào riêng ứng dụng nào đó, trên một thiết bị nào đó cụ thể. Và chỉ sử dụng cho đúng mục đích này thôi. Mật khẩu này không có toàn quyền trên tất cả các ứng dụng (= bị giới hạn lại trong khu vực, theo mục đích cụ thể)

Để tạo mật khẩu cho ứng dụng được thì tài khoản google phải bật xác minh 2 bước lên trước. Phần hướng dẫn này sẽ gồm 2 phần:

1. Phần bật xác minh 2 bước cho tài khoản (nếu tài khoản đã được bật xác minh 2 bước có thể chuyển sang thực hiện phần 2 luôn)

2. Phần tạo mật khẩu ứng dụng


Phần 1. Bật xác minh 2 bước

Xác minh 2 bước là thêm 1 bước Google gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại đến cung cấp cho chủ tài khoản mã số để nhập vào sau khi nhập password.

- Bước 1: Click vào biểu tượng góc trên cùng bên phải cửa sổ trình duyệt, sau đó click vào "Quản lý tài khoản Google của bạn" hoặc "Manage your Google Account" (nếu đang ở giao diện tiếng Anh)


- Bước 2: Tại giao diện quản lý tài khoản, chọn tiếp mục "Bảo mật" hoặc "Security"


- Bước 3: Tại mục bảo mật này, ta cuộn xuống bên dưới, tìm đến mục "Đăng nhập vào Google", nếu thấy như hình bên dưới nghĩa là tài khoản chưa được bật xác minh 2 bước. Trường hợp không giống như vậy, nghĩa là mục "Xác minh 2 bước" đang ở trạng thái "Đang bật" thì ta có thể không cần thực hiện tiếp mục Xác minh 2 bước này nữa, có thể chuyển ngay sang phần 2 "Tạo mật khẩu ứng dụng" để tạo mật khẩu ngay.


- Bước 4:

Click vào "Đang tắt" tại mục xác minh 2 bước.

Sau khi được chuyển sang giao diện mới, chọn "Bắt đầu". Sau đó sẽ được chuyển tiếp sang giao diện để nhập lại 1 lần nữa mật khẩu để đăng nhập


- Bước 5: Tại giao diện mới này, chúng ta nhập số điện thoại để nhận tin nhắn xác minh vào ô số điện thoại, sau đó nhấn tiếp "Tiếp theo" để chuyển sang bước kế tiếp.


- Bước 6: Kiểm tra điện thoại số vừa cung cấp, tìm đến tin nhắn có nội dung theo định dạng "G-.... là mã xác minh Google của bạn"


Sau đó nhập số đó vào ô nhập mã (chỉ nhập phần sau G-  thôi, nghĩa là phần số, vd như trong hình trên sẽ nhập 251013 vào). Sau đó nhấn "Tiếp theo".


Phải click "Bật" để xác nhận rằng mình đã bật tính năng xác minh 2 bước lên.


Sau khi click "Bật" xong, bạn sẽ được di chuyển đến giao diện hiển thị rằng mình đang ở tình trạng xác minh 2 bước khi đăng nhập.

Đến đây là kết thúc quá trình bật xác minh 2 bước cho tài khoản. Ta có thể click mũi tên quay lại giao diện "Bảo mật" để tạo tiếp mật khẩu cho ứng dụng.

Một lưu ý là khi hoàn thành xong các bước ở phần này. Các bạn sẽ nhận được một email thông báo rằng bạn đã hoàn tất việc bật tính năng xác minh 2 bước lên.


Giờ hãy di chuyển sang phần 2 nhé.


Phần 2. Tạo mật khẩu ứng dụng

Đây là phần tiếp theo của phần 1. Nếu không thực hiện từ phần 1, có thể thực hiện các bước 1, 2 của phần 1 để đi đến giao diện bảo mật.


- Bước 1: Click vào phần Mật khẩu ứng dụng - Không có như hình trên tại giao diện "Bảo mật"

Chúng ta sẽ được google hỏi lại một lần nữa mật khẩu đăng nhập vào tài khoản. Chúng ta nhập để xác nhận và tiếp tục để vào giao diện quản lý mật khẩu ứng dụng.


- Bước 2: Chọn 2 mục như bên dưới : Thư - Máy tính dùng Windows. Sau đó click "Tạo"

- Bước 3: Copy lại mật khẩu vừa tạo (phần trong nền màu cam) để sử dụng hoặc gửi cho bên cần. Sau đó click "Xong"


Sau khi tạo thành công, chúng ta sẽ có kết quả ghi nhận lại như hình bên dưới.

Một lưu ý nữa là nếu bạn không muốn sử dụng mật khẩu này nữa, có thể click vào biểu tượng thùng rác sau mỗi mật khẩu để xóa mật khẩu đó đi. Lúc đó mật khẩu đã tạo, đã cũng cấp cho người khác sẽ không có tác dụng nữa.Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Chứng chỉ SSL - các dạng khác nhau - different ssl certificate format

 Tùy theo cấu hình server, chứng chỉ ssl có thể phải chuyển đổi sang các dạng khác nhau cho tương thích: - Windows server sử dụng file .pfx (X509) - Apache server sử dụng file .crt, .cer (PKCS7) Thông tin chứng chỉ SSL có thể thường được cung cấp dưới dạng sau (Dạng PEM): Phần này là private key: -----BEGIN PRIVATE KEY----- MIIEvwIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKkwggSlAgEAAoIBAQDZgq+0hUok18fb PRPNlJM4+/ANA9c329wUGGUyJwWvHNiqNgluuqp1VjtFQfoaraXaPK1g16M8HRlH NPckoFKZaTfCh9u+Xm3wiarj4i ...  CUCgYAn55Na3tvRisIUEVc2 K36njpoNhQ9kxjoPzFUIjccsAO9/Mt8eXL1xBdX38ox/0g+fTkLqotT6+ERWhRti fz/xoHov8rii6yDaSMMumw/DuQ8s/v6eZqN/jlqoRToEziFR5UAb4HmSQ94uki8+ 3P0hk68HHT45bb9NnnDcIZki/A== -----END PRIVATE KEY----- Phần này là certificate: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGpDCCBYygAwIBAgIQCrWg6/cP1Y1qYOPaOxJk0DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBZ MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMTMwMQYDVQQDEypS PB0ZRzT3JKBSmWk3w ...  dxxkfW97d5XtEixwNTce/3aCHJ1ivc f0u163DjYO3CmebXHAyd5FpszqaFrX29vQFF/1mrw7/pd77JffmP6o8BIo2xrq0f h

SQL Script dành cho người lười - Some simple SQL scripts

Người lười biếng thường hay chả muốn làm nhiều, sau đây là một số script sql dành cho copy/paste: (thay phần bôi đậm bằng nội dung thực tế) > Ghi chú trong SQL script  1. Ghi chú 1 dòng, sử dụng --  VD: select * from users -- tất cả các dòng trong bảng users 2. Ghi chú khối, sử dụng /* */ VD: /* Ghi chú hàng 1 Ghi chú hàng 2 */ > Wildcard character %: thay thế cho nhiều ký tự hoặc không ký tự nào. _ : thay thế cho 1 ký tự VD:  SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'M%' --M% có thể là: Minh, Mạnh, M, Mai... SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE 'N_M' -- N_M có thể là: NAM, NẤM, NEM... > Tạo database, tạo user, cấp quyền owner a. Tạo database USE [MASTER] CREATE DATABASE [ TENDB] CREATE LOGIN TENUSER WITH PASSWORD=N' MATKHAU ', DEFAULT_DATABASE=[ TENDB ] //mật khẩu sẽ phải tuân theo password rule của windows, trường hợp không muốn theo rule của windows + password không hết hạn sử dụng sau 1 thời gian thì có thể thêm một số tùy chọn vào CREATE LOGIN  T