Chuyển đến nội dung chính

Some Secure Shell Clients

An SSH client is a program that enables secure remote access to a server or computer using the SSH (Secure Shell) protocol. It allows users to connect to a remote host securely, encrypting the data sent between the client and the server, and providing authentication mechanisms to ensure that only authorized users can access the system. SSH clients are commonly used in the administration of remote servers, as well as in secure file transfers, tunneling, and other network-related tasks. Some popular SSH clients include OpenSSH, PuTTY, and SecureCRT.

SSH (Secure Shell) is a network protocol that provides a secure and encrypted channel over an unsecured network, such as the internet. The protocol uses a client-server model, where the SSH client initiates a connection to the SSH server, and then the two communicate securely.

An SSH client is software that runs on a local computer and allows users to connect to a remote server or computer using the SSH protocol. The client provides an interface for users to authenticate themselves to the remote system and issue commands or transfer files securely.

SSH clients typically support various authentication methods, such as passwords, public key cryptography, and two-factor authentication. Once the user is authenticated, they can use the SSH client to issue commands on the remote system, transfer files, and even create encrypted tunnels for other network traffic.

Some popular SSH clients include OpenSSH (which is included in most Unix-like operating systems), PuTTY (which is popular on Windows), and SecureCRT (which is a commercial SSH client that is widely used in enterprise environments).

Overall, SSH clients are an essential tool for system administrators and developers who need secure and reliable access to remote systems.

And...


In putty.org website, I found "Bitvise SSH Client":One of the unique features of Bitvise SSH Client is its support for both SSH and SFTP (Secure File Transfer Protocol), which allows users to securely transfer files between local and remote systems. The client also supports various authentication methods, including public key authentication, two-factor authentication, and Windows user authentication.

Another notable feature of Bitvise SSH Client is its support for SSH tunnels, which enable users to forward other network traffic through the encrypted SSH connection. This feature can be useful for accessing remote services that are not directly accessible from the local network.

When login successed, we have 2 others:

- Terminal console window

- SFTP windowshttps://www.bitvise.com/ssh-client-download


How to Access ESXi DCUI via SSH

https://www.youtube.com/watch?v=LF4a7Vi5Tzc


How to enable SSH access to CentOS 6.x

Check status of SSH

service sshd status

Location of configuration file:

/etc/ssh/

view by:

vim /etc/ssh/sshd_config


Go to line:

Port 22


Restart SSH service

service sshd restart


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xóa nhanh tất cả dữ liệu trong một bảng Microsoft SQL Server bằng TRUNCATE

 Thường chúng ta sẽ  sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu, và xóa hết dữ liệu trong một bảng bằng câu lệnh có cú pháp "delete from table <tên của bảng>". Cách xóa này thường rất mất thời gian, nếu dữ liệu trong bảng nhiều. Vậy có cách nào xóa nhanh hơn không? Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong bảng với thời gian nhanh hơn nhiều so với sử dụng câu lệnh xóa thông thường. Nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý khi thực hiện truncate dữ liệu của một bảng, đó là: - Truncate sẽ xóa hết tất cả (lưu ý là "tất cả" nhé) - Không truncate được khi bảng có khóa ngoại (trừ trường hợp khóa ngoại trong chính bảng cần xóa) - Khi đã truncate rồi khi không có cửa để phục hồi lại như sử dụng lệnh delete đâu nha. Cú pháp: TRUNCATE TABLE <TÊN BẢNG> Một số sql script hữu ích sử dụng kèm: 1. Giảm dung lượng theo phần trăm Cách này sẽ giảm kích thước của database (gồm cả file data và file log) xuống duy trì 10% free cho database: DBCC SHRINKDA

Windows Server - Khắc phục lỗi Windows Server 2016/2019/2022 tự shutdown sau khi hết hạn trial

Khắc phục Windows Server tự shutdown sau khi hết hạn trial Sau khi thời gian trial của Windows Server 2016/2019/2022 hết thời gian trial, Windows sẽ tự shutdown. Có thể xem trong Event Viewer > Windows Logs > System: Để tăng thời gian trial, có thể thực hiện theo các bước sau:  Mở Windows PowerShell B1:  > slmgr -dlv B2: > slmgr -rearm B3:  Restart Windows B4:  > slmgr -dli

Một số điều thú vị về môn võ Taekwondo tại Việt Nam

Thú vị và lộn xộn nhất có lẽ là về màu đai cho võ sinh Taekwondo tại Việt Nam Hệ thống đẳng cấp của Taekwondo tại Việt Nam phổ biến nhất là theo Taekwondo WTF. Có 8 cấp và 10 đẳng tương ứng với các màu đai tương ứng như sau: Màu đai Đẳng cấp Danh xưng Thời gian Bài quyền thi cuối Trắng Cấp 8 (geup) Võ sinh Nhập môn 1 Vàng Cấp 7 Võ sinh 3 tháng 2 Xanh lá Cấp 6 Võ sinh 3 tháng 3 Xanh dương Cấp 5 Võ sinh 3 tháng 4 Đỏ Cấp 4 Võ sinh 3 tháng 5 Đỏ Cấp 3 Võ sinh 3 tháng 6 Đỏ Cấp 2 Võ sinh 3 tháng 7 Đỏ Cấp 1 Võ sinh 3 tháng 8 Đen 1 đẳng (dan/poom) Võ sinh huyền đai (Nếu dưới 16 tuổi sẽ mang đai đỏ đen - gọi là poom. Tối đa 4 poom.) 6 tháng 9 Đen 2 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 1 năm 10 Đen 3 đẳng Trợ lý Huấn luyện viên 2 năm 11 Đen 4 đẳng Huấn luyện viên 3 năm 12 Đen 5 đẳng Huấn luyện viên 13 Đen 6 đẳng Võ sư 14 Đen 7 đẳng Võ sư 15 Đen 8 đẳng Võ sư 16 Đen 9 đẳng Võ sư 17 Đen 10 đẳng Võ sư Nhưng cũng có một số biến thể khác nhau, có thể là như sau: Màu đai Đẳng cấp So với màu đai WTF Trắng Cấp 8 T